نوشته‌ها

پسیو

اکتیو و پسیو شبکه چیست؟

اکتیو و پسیو شبکه چیست؟ دو اصطلاح مهم و جامع در بحث شبکه های کامپیوتری، Activeو passiveشبکه است. اکثر عناصر شبکه به این دو مفهوم مرتبط می شوند. اکتیو و پسیو شبکه دو موضوع متفاوت و اما مکمل هم هستند. هر شبکه ی کامپیوتری از این دو قسمت تشکیل می ش…